Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı (06 MAYIS 2014)

06 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILACAK 2013 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GİRİŞ

Şirketimizin 2013 Yılı çalışma dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 06 Mayıs 2014 Salı günü saat 14:00’de Kalamış Fener Caddesi No:38, 34726 Kalamış/İstanbul adresindeki WYNDHAM Otel Kanlıca salonunda yapılacaktır.

 Şirketimizin  2013 Yılı Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu 11 Mart 2014 tarihinden beri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’da yer almakta olup, 11 Nisan 2014 tarihinden itibaren şirket merkezinde,               www.frigo-pak.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)’nde Pay Sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlarla birlikte, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılması gereken açıklamaları da içerecek şekilde “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı”, “Genel Kurula Katılım Prosedürü” ve “Vekaletname” örneği de yer alacaktır.

 GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

1-    Toplantıya asalaten katılacak Ortaklarımızın;

 Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısına, şahsen katılacak olan ortaklarımızın yanlarında T.C. Kimlik numaraları işlenmiş geçerli bir kimlik belgesini bulundurmaları gerekmektedir.

 

Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca pay sahipleri genel kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

 

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

 2-    Kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın;

 Vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No.8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya noterce onaylı imza sirkülerini vekaletnameleriyle birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir.

 Esas sözleşmenin ilgili maddesine uygun olarak; genel kurullar, şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli  bir  yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi, esas sözleşmedeki ilgili maddesine göre yapılacak ilanla pay sahiplerine duyurulur. İlanda Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.

Esas sözleşmenin ilgili maddesine göre; şirkete ait ilanlar SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Türk Ticaret  Kanununun 35.maddesinde zikredilen gazete ile en az bir günlük gazetenin Türkiye  nüshasında 3 hafta öncesinden yapılır.

Mevzuat gereği şirketimizin yapması gereken tüm ilanlar ayrıca Web sitemizde de yayınlanır.

Ayrıca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca pay sahipleri genel kurula Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden (EGKS) elektronik ortamda da iştirak edebileceklerinden, gerekli duyurular Elektronik Genel Kurul Sistemin (EGKS)’nde de 3 hafta öncesinden yer almaya başlayacaktır.

 Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibib olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler.

 Yönetim Kurulu vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tayin ve ilan eder.

 Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

 Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri çerçevesinde müzakereler yapılır ve kararlar alınır.

 ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI; İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ

 Nama / Hamiline    Nominal Değer (TL)   Toplam Hisse Adedi    İmtiyaz Türü

     Hamiline                           1.-                        26.000.000.-                Yoktur.

 GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1-     Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,

 Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti seçilecektir.

 

2-     Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

 

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi için Başkanlık Divanına genel kurulca yetki verilecektir.

 

3-     2013 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

 

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde 2013 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurulda okunacak, müzakere edilecek ve genel kurulun onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) (www.kap.gov.tr), www.frigo-pak.com.tr  adresindeki Web sitemizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)’nden ulaşılabilir.

 

4-     2013 Yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

 

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde 2013 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu genel kurulda okunacak, müzakere edilecek ve genel kurulun onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) (www.kap.gov.tr), www.frigo-pak.com.tr  adresindeki Web sitemizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)’nden ulaşılabilir.

 

5-     S.P.K. Seri: XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

 

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2013 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar genel kurulda okunacak, müzakere edilecek ve genel kurulun onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) (www.kap.gov.tr), www.frigo-pak.com.tr  adresindeki Web sitemizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)’nden ulaşılabilir.

 6-     Şirketin sahibi olduğu 3 parsel arazi ve binalarından (3*10.000m2), işletme sermayesi

ihtiyacının bir kısmının karşılanabilmesi amacıyla, 30 Aralık 2013 tarihinde, üzerinde üretim tesisi bulunmayan, depo olarak kullanılan, satışı sonrasında 5 yıl sabit bedelle kiralanan ve 5 yıl da ilave kiralama opsiyonu alınan 1 parsel (10.000m2) arazi ve binalarını 4.000.000.-TL bedelle satması kararına karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, 1,00.-TL nominal değerli beher pay için 0,23.-TL bedelden paylarını şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu, ayrılma hakkının kullanılabilmesi için hazırlanan “Ayrılma Hakkı Formu” nun genel kurul toplantı tarihi olan 06 Mayıs 2014 tarihini izleyen 6 işgünü içinde (en geç 14 Mayıs 2014 tarihi sonuna kadar) iadeli taahhütlü ve noter tasdikli olarak şirketimize gönderilmesi gerektiği, bu tarihten sonra ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğünün ortadan kalkacağına ilişkin hususları ve ayrılma hakkının kullanımına ilişkin diğer usul ve esaslara ilişkin bilgilerin yer aldığı “Ayrılma Hakkının Kullanımına İlişkin Duyuru” nun ekte yer aldığı şekliyle Genel Kurul’un onayına sunulması,

 

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulunun “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” çerçevesinde, şirketin arazi satışı genel kurulun onayına sunulacaktır. Bu tebliğ çerçevesinde, önemli nitelikteki bu satış işlemine  ilişkin genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcileri paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahiptir. Bununla ilgili duyuru da genel kurulda okunarak, onayına sunulacaktır. 

 

7-     TTK’nun 376.ıncı maddesinin 2.inci fıkrasına göre, şirketin son yıllık bilançosuna göre

sermaye ile yedek akçelerinin toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması sebebiyle, genel kuruca kanunun emredici hükümleri çerçevesinde alınacak tedbirler ile ilgili karar alınması,

 

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunun 376.maddesi gereği, sermaye ve yedek akçelerinin üçte ikisinin kaybedilmesi durumunda, genel kurul kanunun emredici hükümleri çerçevesinde sermaye yapısını uygun hale getirecek kararlardan birini kanunen almak zorundadır ve genel kurulda da şirket menfaatine olan en uygun karar alınacaktır.  

 

8-     2013 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,

 

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı genel kurulun onayına sunulacaktır.

 

9-     2013 Yılı Temettü dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karara bağlanması,

 

Gerekçe : Yönetim Kurulumuzun 09.04.2014 tarihinde toplanarak 2013 mali yılında zarar edilmiş olması dolayısıyla, ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımı yapılmamasının genel kurula tavsiye kararının genel kurulda görüşülmesi ve karara bağlanması. 

  

10-  Şirket Bağış Politikası kapsamında 2013 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında, S.P.K 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması ve S.P.K. düzenlemeleri gereğince 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

 

Gerekçe : SPK mevzuatı çerçevesinde şirketimiz bağış politikası kapsamında yıl içerisinde yapmış olduğu bağışlar konusunda genel kurulu bilgilendirecektir. Ayrıca Yine SPK mevzuatı çerçevesinde 2014 yılında yapılacak bağışların da üst sınırı genel kurulca belirlenecektir.

 

11-  Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı faaliyet döneminin denetimi için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun, hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:X No:16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,

 

Gerekçe : TTK ve SPK mevzuatları uyarınca Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi genel kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz henüz bu seçimi yapmamış olup, genel kurul tarihine kadar bu seçimi yapıp aldığı kararı Genel Kurul’a sunmadan Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahipleri ve kamuoyu ile paylaşacaktır.

 

12-  2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,

 

Gerekçe : 2014 ve izleyen yıllarda birikmiş zararların yapılacak olan karlarla telafi edilmesinden sonra, SPK karar organının 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ve SPK’nın Seri:IV No:27 “Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan Halka Açık Anonim Şirket Ortaklıklarının temettü ve temettü avansı dağıtılmasında uyulacak esaslar hakkında tebliğ” emirleri çerçevesinde yapılacağı genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

 

13-  Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi sunulması,

 

Gerekçe : SPK mevzuatı gereğince şirketimizin 3 .kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotek olup olmadığı, varsa da elde etmiş olduğu gelir veya menfaatlar hususunda genel kurula bilgi sunulacaktır.

 

14-  Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, ilişkili taraflarla 2013 yılı içerisinde yapılan işlemler hususunda Genel Kurul’a bilgi sunulması,

           

Gerekçe : SPK mevzuatı gereğince şirketimizin 2013 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında genel kurula bilgi sunulacaktır.

 

15-  Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

 

Gerekçe : SPK düzenlemeleri çerçevesinde, TTK hükümleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmelikleri ve Esas sözleşmenin ilgili maddesine göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti yapılacaktır.

  

16-  Ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerinin şirket hesabına virmanladıkları payların

şirketimiz tarafından geri alınabilmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine ilişkin karar verilmesi,

 

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulunun “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” çerçevesinde,önemli nitelikteki işleme ilişkin genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten ve ayrılma hakkının kullanan pay sahiplerinin şirket hesabına virmanladıkları payların şirket tarafından geri alınabilmesi için yönetim kurulunu yetki istenecektir.

 

17-  Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hususunda Genel Kurul’a bilgi sunulması,

 

Gerekçe : SPK düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “ücret politikası” (Ek-2) hakkında genel kurula bilgi sunulacaktır.

 

18-  Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespiti ve karara bağlanması,

 

Gerekçe : TTK hükümleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmelikleri,SPK mevzuatı  ve Esas Sözleşme hükümleri gereğince yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık veya yıllık bazda ödenecek ücret tespit edilecek ve genel kurulca karara bağlanacaktır.

 

19-  Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür’ün aynı kişi olması konusunda Genel Kurul’a bilgi sunulması,

 

Gerekçe : SPK düzenlemeleri gereğince, şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürleri aynı kişi olması durumunda , ilgili durumun genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketimizde de durum böyle olduğundan ilgili gerekçeleri ile genel kurula bilgi sunulacaktır. 

 

20-  Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

 

Gerekçe : Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ancak Genel Kurul’un onayına bağlı bulunduğundan,  ilgili gündem maddesi ile genel kurulun onayına sunulmuştur.

 

21-  Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

 

Gerekçe : Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, genel kurulun onayına sunulacaktır.

 

22-  Temenniler ve Kapanış.

 

Gerekçe : Pay sahiplerinin şirket hakkındaki dilek ve temennilerini dile getirmeleri için gündemin kapanıştan önceki son maddesi.

 

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.                             PAY SAHİPLERİNE

ŞİRKETİN ÖNEMLİ BİR MAL VARLIĞINI SATMASI ÇERÇEVESİNDE 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI

KANUNU’NUN 24.MADDESİ UYARINCA DOĞAN AYRILMA HAKKININ

KULLANILMASINA İLİŞKİN DUYURU

 

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin  06 Mayıs 2014 tarihinde Salı günü saat 14:00’de Kalamış Fener Caddesi No: 38, 34726 Kalamış/İstanbul adresindeki WYNDHAM otel Kanlıca Salonunda yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılan, bu genel kurulda şirketin satılmış olan önemli bir mal varlığının onaylanmasına ait gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kanunun 24.maddesi gereğince ayrılma hakları bulunmaktadır.

Şirketin 06 Mayıs 2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılmayan ve/veya bu genel kurulda şirketin satılmış olan önemli bir mal varlığının onaylanmasına karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağan Genel Kurul Tutanağına işletmeyen pay sahiplerimiz ayrılma haklarını kullanamayacaklardır.

Ayrılma hakkı, şirket genel kurulunun gerçekleştirileceği günden bir önceki gün saat 23:59 itibariyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin sisteminde mevcut bulunan şirket’in pay sahipleri listesi çerçevesinde ve genel kurul’a katıldığı pay adedi ile sınırlı olarak doğacaktır. Ayrılma hakkının pay sahibinin bu tarih itibariyle sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerekmektedir.

Paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanması mümkün değildir. Bu durumda pay sahibinin ayrılma hakkını kullanabilmesi için genel kurul toplantısına katılarak ilgili satış onayı kararına karşı olumsuz oy kullanması ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmesi zorunludur.

Ayrılma hakkı fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulunun kararları çerçevesinde; 1,00.-TL nominal değerli beher pay başına 0,23.-TL olarak belirlenmiştir.

Ayrılma hakkı doğan pay sahiplerinin, bu haklarını kullanabilmeleri için en geç Olağan Genel Kurul Toplantısını izleyen  6. İşgünü teşkil eden 14 Mayıs 2014 tarihine kadar, ayrılma hakkına ilişkin iş bu duyuru ekinde yer alan ve Genel Kurul gündemi ile birlikte duyurulacak olan “Ayrılma Hakkı Formu’nu” iadeli taahhütlü ve noter tasdikli olarak şirketimize göndermeleri gerekmektedir.

 Ayrılma haklarını kullanmak için en geç 14 Mayıs 2014 tarihi gece saat 18:00’e kadar ayrılma hakkı formunu şirketimize iletmeyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkı sona erecek olup, postadaki herhangi bir gecikme de dahil olmak üzere şirketimize atfedilemeyecek sebeplerden dolayı şirketimiz sorumlu olmayacak ve ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır.

Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısına katılıp, şirketin ilgili satış onayı kararına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir.

Ayrılma hakkına ilişkin tüm şartları sağlayan ve bu hakkını kullanan pay sahiplerine, ekte yer alan Ayrılma Hakkı Formunun şirketimize teslimini takiben  10 iş günü içinde, sahip oldukları payları         Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına açılmış 776597 no’lu yatırım hesabına virmanlamasını izleyen ilk iş günü ödeme yapılacaktır.

Şirketimizin, ayrılma hakkını kullanan pay sahibinin pay devrinin izleyen ilk iş günü içinde ödemeyi yapmamasının, pay sahibinin kendi kusurundan kaynaklanması halinde, şirketimizin herhangi bir faiz ve benzeri bir sorumluluğu bulunmayacak olup, ancak şirketimizin kendi kusurundan kaynaklanan sebeplerle, ayrılma hakkı ödemesinin öngörülen bu süre içerisinde yapılamaması halinde yasal faiz işletilecektir.   

 

AYRILMA HAKKI FORMU

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.’NE

 

1 – Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin gündeminde şirketin önemli bir mal varlığının satışının onayının da yer aldığı 06 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldım, satış onayı ile ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullandım ve muhalefet şerhimi toplantı tutanağına işlettim.

2 – 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu 24.maddesi çerçevesinde sahip olduğum ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.

3 – 06 Mayıs 2014 tarihli genel kurul itibariyle sahip olduğum ve aşağıda detayları verilen payların tümünün, belirlenmiş ayrılma hakkı kullanım fiyatı (1,00.-TL nominal değerli beher pay için 0,23.-TL bedel) üzerinden şirketinize devri karşılığında satın alınmasını talep ederim.

 

Pay Sahibinin;

Adı Soyadı / Ünvanı :

Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası :

Ayrılma hakkına Konu Payların Toplam Nominal Tutarı :

Ayrılma Hakkına Konu Pay Adedi :

Ayrılma Hakkına Konu Payların Grubu :

Satın Alma Bedelinin Yatırılacağı Aracı Kurum :

Satın Alma Bedelinin Yatırılacağı Aracı Kurum Yatırım Hesap No :

 

Tarih :

İmza :

 

Not : Ayrılma hakkının kullanılabilmesi için bu formun genel kurul tarihini izleyen  6 iş günü içinde iadeli taahhütlü ve noter onaylı olarak şirketimize gönderilmesi gerekmektedir.

  

PAY SAHİPLERİNİN, SERMAYE PİYASASI KURLU (SPK)’NUN VE ŞİRKETİN İLGİLİ OLDUĞU DİĞER KAMU KURUM KURULUŞLARIN GÜNDEME MADDE KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ

 

Şirketimizin 06.05.2014 tarihinde yukarıda açıklamalarıyla belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı için; Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ndan ve şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep gelmemiştir.

 

ŞİRKETİN İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ GEÇMİŞ HESAP DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN VEYA GELECEK HESAP DÖNEMİNDE PLANLADIĞI ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYETLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE BU DEĞİŞİKLİKLERİN GEREKÇELERİ

 

Şirketin Bağlı Ortaklığı Frigopak Tarım Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin geçmiş hesap döneminde ana şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır. Gelecek dönemde için de böyle bir değişiklik planlanmamaktadır.

EK.1

 

VEKALETNAME

 

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

 

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 06 Mayıs 2014 Salı günü,

saat 14.00 de Kalamış Fener Caddesi No:38, 34726 Kalamış/İstanbul adresindeki WYNDHAM Otel Kanlıca salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

Sayın ...................................................... vekil tayin ediyorum.

 

 

A)   TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

 

a)    Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)    Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

c)    Vekil şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)    Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

 

B)   ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

 

a)    Tertip ve Serisi                                            :

b)    Numarası                                                      :

c)    Adet-Nominal Değeri                                  :

d)    Oyda imtiyazı olup olmadığı                      :

e)    Hamiline-Nama yazılı olduğu                     :

 

ORTAĞIN ADI VE SOYADI VEYA ÜNVANI   :

İMZASI                                                                :

ADRESİ                                                              :

 Not : (A) bölümünde, (a),(b),(c) veya (d) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

  

EK-2

ÜCRET POLİTİKASI

Şirkette ücretler günümüz ekonomik koşullarına uygun olması, aynı zamanda çalışanların performanslarını arttırmak amacıyla ve şirketin ekonomik dengelerini de göz önüne alarak devamlı olarak takip edilmektedir. Eşit işe eşit ücret esastır. Şirket Genel Müdürü (aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı) onayı ile gerekli görülen dönemler itibariyle yıllık ücret artışları belirlenir ve ücretlere yansıtılır. Ücretlerin belirlenmesinde piyasa koşulları ve şirket içi dengeler göz ününde bulundurulur. Çalışanlarımıza, ücrete ilave olarak ikramiye, eğitim, yemek, evlenme, doğum, ölüm, ulaşım gibi menfaatler de sağlanmaktadır.

Şirketimizin imalatı mevsimlik olması sebebiyle de, üretimde genellikle mevsimlik işçi, çalıştırmaktadır. Bu işçilere ödenen ücretlerde devletin belirlediği asgari ücret uygulanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü ücret, menfaat ve hak her yıl Şirket Genel Kurul’nda belirlenmektedir.

Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi diğer personel de konum ve performanslarına bağlı olarak şirketin ücret politikası doğrultusunda aldıkları ücrete ve tüm çalışanlara sağlanan menfaatlere ek olarak iletişim ve araç temini gibi faydalardan da yararlandırılmaktadır. 

 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI;

 

HAKAN AYVAZ

 

Adres                                     : 19 Mayıs Mahallesi Sinan Ercan Caddesi Işıklar-1 Apt.

  No.34 Kat:9 Daire:15     Kozyatağı – İSTANBUL

Telefon                                  : 0 216 463 0158 (Ev)

                                                 0 532 664 6827 (Gsm)

E-Mail                                    : hakan.ayvaz@derinkitap.com

Doğum Tarihi            : 09.Haziran.1969

Medeni Hali                           : Evli

Eğitim Bilgileri                       :

İstanbul Üniversitesi              1990-              Master Programı-Ekonomi

İstanbul Üniversitesi              1986-1990      İktisat Fakültesi – İktisat Bölümü

Barbaros Hayrettin Lisesi      1983-1986      Lise

İş Tecrübesi                           :

Cesur Ambalaj San.ve Tic A.Ş.

Nisan 2008 – Kasım 2011

Finansman ve Dış Ticaret Koordinatörü

Şirketin tüm finansman operasyonlarının sorumluluğu ve Yönetim Kuruluna raporlanması, dış ticaret operasyonlarının yönetimi ve İcra Kurulu Üyeliği.

 

TURKLANDBANK A.Ş.

Mayıs 2005 – Kasım 2007

Pazarlama Direktörü – Bireysel Bankacılık

Bireysel bankacılık ürün ve hizmetlerinin tüm banka nezdinde koordinasyonu, şube pazarlama ekiplerinin yönetimi ve koordinasyonu, ürün ve uygulama geliştirme, ALCO üyeliği.

 

DELTA Menkul Değerler A.Ş.

Temmuz 2004 – Ekim 2004

Genel Müdür Yardımcısı-Pazarlama

Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyetini artırıcı uygulamaların geliştirilmesi ve şube koordinasyonu.

 

MARMARİS MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

2001-2004      CFO

SPK ve IMKB’ye raporlamaların sunumu, tüm mali operasyonların yönetimi, tüm banka ilişkilerinin yönetimi, İcra Kurulu üyeliği.

 

KOÇBANK A.Ş.

1999-2001      Grup Yöneticisi-Kredi Pazarlama Tahsis

Bağlı olan şubelerin Ticari Bankacılık pazarlama faaliyetlerinin yönetimi ve koordinasyonu, şube bütçelerinin takibi, ürün geliştirme faaliyetlerinin yönetimi, nakit yönetimi ürünlerinin geliştirilmesi ve uygulaması, bağlı olan şubelerin kredi tahsis süreçlerinin yönetimi ve verilen limit kapsamında kredi tahsis yetkisi.

 

1997-1998      Bölüm Yöneticisi-Ticari Bankacılık

1996-1997      Müşteri Yetkilisi-Ticari Bankacılık

 

ATILIM DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA A.Ş.

1995-1996Finansman Bölüm Yöneticisi

 

ARÇELİK A.Ş. 

1992-1994      MT – Finansman Uzmanı

Askerlik Görevi                     : Tamamlandı (1994-1995)

Referanslar                            :

İbrahim S.Çolak          Karadeniz Holding                            

Serra Akçaoğlu           Citibank Turkey – Ülke Başkanı

R.Engin Akçakoca       KAB Danışmanlık

 

KADRİYE DEMİRCİ

 

KİŞİSEL BİLGİLER                                                        

Adı Soyadı                                                         : Kadriye Demirci

Doğum Yeri ve Tarihi                                    : Hafik 15.07.1962

Ev Adresi                                                           : Emniyetevleri Mh.Güvercin Sk.

                                                                      No.14/6   4.Levent/İstanbul

İş Adresi                                                       :Gülbağ Mah. Avni Dilligil Sk.

                                                                        Akün Apt. No.20/4

                                                                        M.Köy / İstanbul

 Tel (iş   )                                                            : 0212 288 54 20

(cep)                                                              :0533 240 20 38                      

Mail                                                                     : kadriyedemirci@kadriyedemirci.com

 

EĞİTİM

 

·       Gebze Lisesi

·       Marmara Üniversitesi  İktisat

 

İŞ TECRÜBESİ

·       Akom  Kozmetik  San ve Tic A.Şti  Muhasebe Müdürü  1985-1989

·       Aspak Gıda San ve Tic A.Şti            Mali İşler  Müdürü  1989-2001

·       2001 yılından bu yana  serbest muhasebeci mali müşavir olarak serbest çalışmaktayım.

 

DİĞER

·         2001 yılından bu yana mali müşavir olarak İstanbul  ve Bakırköy Ticaret Mahkemelerinde bilirkişi ve kayyım olarak görev yapmaktayım.

 

Denetim kayyımı olarak görev yaptığım şirketler

      Gümüşsuyu Halı ve Yer Kaplamaları San ve Tic A.Şti

      Dema Deri Mamulleri ve  Ayakkabı San ve Tic A.Şti

      Karaca Yapı San ve Tic A.Şti

      Halen kayyımlık görevimin devam ettiği  şirketler

      Epsilon Yayıncılık  Hiz. Tic ve San Ltd Şti

      Ertan Kasap ve Gıda ürünleri Tic ve San Ltd Şti

      Pazaristan Züccaciye Tekstil Turizm San ve Tic A.Şti

      Akman Tekstil A.Şti

      Sultan Aliminyum A.Şti

·         Teşvik danışmanlığı  yaptığım şirketler

Viko Elektrik  A.Şti - ( Dahilde ve hariçte işlem belg.onaylanmış Statü belg. teşvik uyg.) 

Elimsan Elektrik A.Şti-( Dahilde ve hariçte işlem belg.onaylanmış Statü belg. teşvik uyg.)

Copyright © 2011 Tüm Hakları Saklıdır, Firgo-Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.