Olağan Genel Kurul Çağrısı ve Gündem (11 HAZİRAN 2018)

Sicil No: 200641/148177

 

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

 

Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 11 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 14:00’de Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire 21 Kadıköy / İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

 

 1. Toplantıya asalaten katılacak Ortaklarımızın;

 

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısına, şahsen katılacak olan ortaklarımızın yanlarında T.C. Kimlik numaraları işlenmiş geçerli bir kimlik belgesini bulundurmaları gerekmektedir.

 

Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca pay sahipleri genel kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

 

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

 

 1. Kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın;

 

Vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No.8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya noterce onaylı imza sirkülerini vekaletnameleriyle birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Şirketimizin 2017 Yılı Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu 12 Mart 2018 tarihinden beri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’da yer almakta olup, 17 Mayıs 2018 tarihinden itibaren şirket merkezinde,               www.frigo-pak.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)’ nde Pay Sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

 

Merkez Bürosu       : Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sok.No:24 F Blok

Daire:21 Kadıköy/İSTANBUL

 

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN

11 HAZİRAN 2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

1-         Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,

 

2-         Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

 

3-         2017 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, ve onaylanması,

 

4-         2017 Yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

 

5-         S.P.K. Seri:XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

 

6-         2017 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,

 

7-         2017 yılı temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karar bağlanması,

 

8-         Şirketin bağış politikası kapsamında 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

 

9-         Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı faaliyet döneminin denetimi için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun, hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:X No:16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,

 

10-       2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,

 

11-       Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,

 

12-       Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde, ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,

 

13-       Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

 

14-       Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,

 

15-       Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,

 

16-       Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür’ün aynı kişi olması konusunda Genel Kurula bilgi sunulması,

 

17-       Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

 

18-       Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 395’inci ve 396’ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

 

19-       Temenniler ve Kapanış.

 

VEKALETNAME

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

  

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 11 Haziran 2018 Pazartesi günü,

saat 14.00 de Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire 21 Kadıköy / İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

Sayın ……………………………………………… vekil tayin ediyorum.

 

 

 1. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

 

 1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
 3. Vekil şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 4. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

 

 1. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

 

 1. Tertip ve Serisi                                            :
 2. Numarası                                                      :
 3. Adet-Nominal Değeri                                  :
 4. Oyda imtiyazı olup olmadığı                      :
 5. Hamiline-Nama yazılı olduğu                     :

 

ORTAĞIN ADI VE SOYADI VEYA ÜNVANI   :

İMZASI                                                                :

ADRESİ                                                              :

 

 

Not : (A) bölümünde, (a),(b),(c) veya (d) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.